Счетоводни услуги София - Ив-Финанс 15 ООД

Предимства

Коректни и компетентни, с гаранция за добре свършена работа. Знаещи и можещи, с екип от квалифициран персонал с доказан опит в счетоводството. Проверени и утвърдени от Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия. Съобразено качество на извършваните услуги с достъпни цени. Работещи офиси на комунално място за удобство на клиента до метро и автобусни спирки.

Клиенти

Клиентите с които работим извършват различна по вид дейност. Към всеки един носим отговорност по отношение качеството на счетоводните услуги на конкурентна цена. Гордеем се с това, че през всичките тези години на съвместна работа с доверилият ни се бизнес, успяхме да допринесем за неговото развитие. Днес те са голями дружества, а ние с тях сме добри приятели.

Услуги

Счетоводно обслужваме фирми с голям, среден и малък бизнес, които са специализирани в различни стопански области. Счетоводството е изразено в услугите на абнаментно обслужване, еднократно и годишно счетоводно приключване. Извършваме счетовдни, данъчни и осигурителни консултации. Предлагаме услуги по ТРЗ и Личен състав на свободен принцип.

Счетоводни услуги София Ив-Финанс 15 ООД

Обявяване на Годишен финансов отчет

Обявяване на Годишен финансов отчет в Търговски регистър Задължение за обявяване на ГФО – имат фирмите извършвали дейност през 2016г., както и фирмите без дейност. Срокове за публикуване на ГФО – всички търговци по смисъла на ТЗ публикуват отчетите си в Търговски регистър до 30 юни на следващата година. Държавната такса на Търговския регистър за

Read More

Провери счетоводителя си

Нормативна уредба В административно-наказателните разпоредби на закона са предвидени санкции и за фирмите-възложители, които са се възползвали от счетоводни услуги по съставяне на финансови отчети от предприятия и лица, които не отговарят на законовите критерии. Който възложи съставяне на финансови отчети на лице, което не отговаря на изискванията на закона, се наказва с глоба от 500

Read More

Годишни декларации за 2016г. на фирми

Остават броени дни до крайния срок на 31.03.2017г., за подаване на годишни декларации от фирми за 2016г. Годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2016 година. Те попълват отделен формуляр – образец 1010а. В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали

Read More

Предприятията, които през 2016 година не са извършвали дейност

Предприятията, които през текущата година не са извършвали дейност по смисъла на Закона за счетоводство са освободени единствено от задължението да подават статистически отчет в НСИ и подават само ГДД- образец 1010а, но не са освободени от задължението да публикуват финансовия си отчет в Търговския регистър. ДЗЛ, които нямат задължение да подават годишен отчет за

Read More

Правото на платен годишен отпуск на работник/служител, възстановен на работа със съдебно решение поради незаконно уволнение

Съгласно чл. 354, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда времето, през което работникът или служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, се признава за трудов стаж, макар и в този период фактически да не е съществувало трудово правоотношение. Спорен обаче се оказва въпросът дали за

Read More

Проверка от НАП на счетоводителите и счетоводните предприятия

ВАЖНО!!! НАП започва проверка на счетоводителите и счетоводните предприятия, не чакайте а проверете Вашият счетоводител и всичко необходимо съгласно закона. САНКЦИИ ЗА ФИРМИТЕ В административнонаказателните разпоредби на закона са предвидени санкции и за фирмите-възложители, които са се възползвали от счетоводни услуги по съставяне на финансови отчети от предприятия и лица, които не отговарят на законовите

Read More

Данъчен кредит при покупко-продажба на автомобили втора употреба

Фирма, чиято основна дейност е покупко-продажба на автомобили втора употреба, закупува автомобил от Италия с ВОП през май 2015 г. Издаден е протокол по чл. 117 за самоначисляване на ДДС и е включен само в дневника за продажбите през май 2015 г. Протоколът не е включван в дневника за покупките. Тази година през септември автомобилът

Read More

Парично обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на малко дете на майка ЕТ

Има ли право на парично обезщетение за бременност и раждане и отглеждане на малко дете майка, която се осигурява като едноличен търговец, и необходимо ли е да възлага управлението на фирмата на друго лице през периодите на получаване на обезщетение от средствата на ДОО? Съгласно чл. 48а и чл. 52а от Кодекса за социално осигуряване

Read More
публикува Годишните финансови

Кой и къде публикува Годишните финансови отчети за 2015г. в срок до 30.06.2016г.

Кой и къде публикува Годишните финансови отчети Всеки търговец по смисъла на Търговския закон публикува Годишните финансови в Търговски Регистър. Юридическите лица извършващи обществено полезна дейност, обявяват отчетите си в Централния регистър на Министерството на правосъдието. Всички останали предприятия, чрез икономически издания или интернет . Бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на независим

Read More

Крайни срокове до 03.05.2016г.

Изтичат сроковете за подавен на: Декларация по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ за първо триесечие на 2016г.; Декларация обр.6 за самоосигуряващи се лица; Декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2015г. Справка по чл.73 от ЗДДФЛ за 2015г. Декларация/Уведомление за условията на труд в предприятията за 2015г.

Read More

Ползване на облекчения за деца

С подоване на Декларация по чл.22в и чл.22г от Закона за облагане доходите на фидически лица, могат да се ползват облекчения с намаляване на годишната данъчна остнова. Облекчението може да се ползва по два начина: чрез подаване на Декларация до работодателя в срок  до 31.12.2015г. чрез подаване на Декларация до НАП с годишната декларация в

Read More

Данъчно третиране по ЗДДС при делба на съсобственост

Действащото законодателство допуска възможността една и съща вещ или прехвърлимо имуществено право да бъдат съсобственост на повече от един правни субекта. Делбата е способ, чрез който по желание на съсобствениците съсобствеността върху общата вещ се прекратява. При това по силата на чл. 34 от Закона за собствеността (ЗС) всеки от съсобствениците може да иска делба

Read More

Прекратяване на трудов договор със срок за изпитване

В рамките на срока за изпитване работничка излиза в отпуск по болест. Има ли работодателят право през това време да прекрати трудовия договор? В случай че по трудовия договор срокът за изпитване е уговорен в полза на работодателя или в полза и на двете страни, до изтичане на този срок той има право на основание

Read More

Регистрация по ЗДДС на дружество, предоставящо онлайн икономическа информация на компании извън територията на страната

Съгласно разпоредбата на чл. 95, ал. 1 от ЗДДС на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 12 от закона. В чл. 96, ал. 1 от ЗДДС е посочено, че всяко данъчно задължено лице с облагаем

Read More

Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи

Едноличен търговец регистрира фирма, чиято дейност ще бъде хотелиерство. За целта в момента се изгражда къща за гости от външна фирма строител. Къщата се изгражда по мярка за развитие на селските райони и се очаква да бъде получена субсидия след нейното изграждане. На този етап от строителството имаме фактура с основание: СМР на обект къща

Read More

Въпрос: В кой документ е регламентирано задължението на работодателя за застраховка “трудова злополука” за работници, командировани в чужбина?

Отговор от Ив-Финанс15 ООД София: Бихме желали да ви информираме, че в най-общия случай, ако лицата, командировани в ЕС, са в трудово правоотношение, съответстващо на българското трудово законодателство, и срокът на командироване е по-дълъг от 30 календарни дни(чл. 121, ал. 3 от Кодекса на труда), работодателят спазва трудовото законодателство на Република България, в т.ч. и

Read More

Въпрос: Безработна съм, но ми предстои да изляза по майчинство. Имам 4 години и 7 месеца осигурителен стаж. Ще имам ли право на парично обезщетение за бременност и раждане?

Отговор от счетоводна къща Ив-Финанс15 ООД София: Съгласно чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. В случая, за да имате право на парично обезщетение

Read More

Счетоводни услуги от Ив-Финанс15 ООД София вече и във фейсбук!